Nyomslag

Ny bok: Fler friska på jobbet - en handbok i förbättringsarbete


Boken vänder sig till alla som leder, inspirerar eller coachar andra till en
 bra livsstil. Du får konkreta tips på hur du inspirerar och motiverar medarbetare till en bra livsstil, för att få fler friska på jobbet.

För att förstå hur arbetsplatsen kan bli friskare, utgår du från dig själv. Hur påverkar dina levnadsvanor dig på jobbet? Vad behövs för att du ska kunna fungera bättre? Genom att rannsaka dig själv, får du en förståelse för hur goda vanor påverkar arbetsförmågan. Insikten gör det lättare att inspirera andra att också se samma koppling.

När medarbetarna lärt sig ta ansvar för sin egen hälsa, är det dags att ta reda på vad som håller arbetsplatsen frisk. Med en gemensam satsning för att ta reda på sådana s k friskfaktorer, får du både medarbetare och verksamhet att må bra. Sannolikheten är stor att du då inte bara förbättrar hälsan, frisktalen och sjukfrånvaron - utan även lönsamheten.

Metoden har utvärderats i ett pilottest i Halmstad kommun, där den aktiva gruppen jämfördes med två kontrollgrupper. Redan efter ett år tredubblades frisktalen och när 4 år gått, hade den korta sjukfrånvaron på enheten minskat med 64% och sjuklönekostnaden med 57%. En god hälsa upplevdes av 75%, ingen upplevde dålig hälsa. 83% kunde återhämta sig under arbetstid. Hälsotalen har sedan dess fortsatt att förbättras år efter år.

Beställning via info@proformia.se eller 08-704 95 62

 

Om författaren
Susanne Colliander
 är civilekonom, hälsostrateg och marknadskommunikatör från Stockholms Universitet och IHR, Institutet för högre reklam och kommunikationsutbildning. Sedan snart 20 år tillbaks jobbar Susanne med hälsofrämjande processer i olika former. I detta arbete ingår att utbilda hälsoinspiratörer och motivera chefer till att bli hälsofrämjande ledare och goda förebilder. Syftet är att tydliggöra vinster av arbetet på olika nivåer i organisationen. Konceptet som boken bygger på, har utvecklats i Halmstad kommun, där Susanne coachar chefer i att vara förebilder och motivera sina medarbetare till en bra hälsa. Susanne är dessutom web- och chefredaktör för det egna företagets digitala hälsoverktyg (Formgivaren) och tidning (Hälsoinspiratören). Tidningen startade igång 2003 och läses idag av ca 100 000 medarbetare i kommuner, företag och organisationer. Totalt har nästan 200 temanummer givits ut inom olika områden av hälsa. Verksamheten bedrivs i det egna delägda bolaget Proformia Hälsa, som finansierades av Skandia och Sven Söderberg (Ratos).   

Proformia och True Workout lanserar Friskvård som Strategi

(19-02-21) På ett lanseringsseminarium, som hölls den 21 februari, presenterades ett strategiskt och upplevelsebaserat träningskoncept. Genom att arbeta strategiskt med friskvård utnyttjar man bättre dess potential att göra medarbetarna mer välmående och effektiva. Lösningen ligger i att friskvården förankras i högsta ledningen, att linjecheferna ges ansvar för de direkta insatserna och att den görs tillgänglig för alla.

Medarbetare som mår bra på jobbet, och har en livsstil som gör att de klarar både sitt arbete och sin fritid, är i längden mer lönsamma. Inte bara för att de kommer att ha färre sjukdagar utan också för att de troligen kommer arbeta mer effektivt, hålla längre och fatta bättre beslut.

Utmaningen ligger i att få igång de medarbetare som behöver röra på sig. Gör vi det i god tid, "motar vi Olle i grind". Men hur ska vi veta vilka som behöver komma igång? Sjuknärvaron undersöks sällan och den är svårupptäckt. Dock utgör den en stor utgiftspost, då individerna i denna grupp är många till antalet.

I organisationer där ledningsgruppen förstår hur friskvård ökar lönsamheten, stärker varumärket och attraherar nya medarbetare, blir det en strategisk fråga. Modellen som möjliggör att friskvården drivs strategiskt startar med en nulägesenkät där sjuknärvaron identifieras. Medarbetarna får feedback för att kunna ta ett personligt ansvar för att levnadsvanorna bättre skall balansera deras arbetsrelaterade belastningar. En samlad rapport ger ett underlag för ledningsgruppen att besluta om resurser för anpassade aktiviteter för medarbetarna.

Proformias tidigare uppdrag visar att mellanchefer är mycket lämpade att ta det direkta ansvaret för friskvårdsfrågor, eftersom de träffar sina medarbetare kontinuerligt. När chefer är goda förebilder och möjliggörare ökar motivationen hos medarbetarna.

Genom att sänka trösklar till fysisk aktivitet, underlättar vi för fler att komma igång. Med utomhusträning i grupp inspireras fler att haka på. Ombyten, transporter och krav ersätts med glädje och teamkänsla. Att det är tidseffektivt gynnar alla.

För mer information kontakta oss på info@proformia.se

Halmstads kommun upphandlar en fjärde omgång med Chefshälsa

(19-06-28) Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun har upphandlat Proformias koncept Chefshälsa för 3,5 år framåt. Det omfattar stöd till medarbetare inom hemtjänst, särskilt boende och till hemsjukvård och förbyggande.