Arbetsrelaterad fysisk aktivitet förbättrar inte hälsan

Att fysisk aktivitet är bra för hälsan är knappast en nyhet. I riktlinjer skiljer man dock inte tydligt på aktivitet som utförs under arbetstid och under fritid. I tidigare undersökningar har man fått motsägelsefulla resultat när man studerat effekter på hälsan efter fysisk aktivitet under arbetstid. I en undersökning jämfördes effekterna av fysisk aktivitet under arbetstid och på fritid när det gäller risken att bli långtidssjukskriven. Man fann att fysisk aktivitet på arbetstid ökade risken för sjukskrivning medan aktivitet på fritiden minskade den.

7 100 personer, representerande ett flertal olika yrken, besvarade en enkät med frågor om fysisk aktivitet på arbetet och under fritiden, levnadsvanor, psykosociala faktorer och socialgruppstillhörighet. Uppgifter om sjukfrånvaro hämtades från en statlig dansk databas.

Långtidssjukskrivning (LTS) definierades som minst ett tillfälle med minst tre veckors frånvaro under en 2-årsperiod.

620 kvinnor och 341 män hade minst en period med LTS. Man fann att de med hög nivå av fysisk aktivitet på arbetet hade 84% högre risk för LTS jämfört med de som hade låg grad av arbetsrelaterad fysisk aktivitet. Det omvända förhållandet gällde för de med hög fysisk aktivitet på fritiden, då detta innebar en minskad risk för LTS med 23%.

Eftersom fysisk aktivitet på fritiden utförs i mindre grad av de med tunga jobb så är rekommendationen från forskarna att arbetsgivare inför träning på arbetstid för dessa grupper. Forskarna pekar på ett antal skillnader när fysisk aktivitet utförs på fritid respektive arbetstid. Den som är fysisk aktiv på fritiden utför ofta ett dynamiskt arbete under en begränsad tid. Mellan passen finns det ofta tid till återhämtning. På arbetstid är det däremot ofta statisk belastning, många gånger i obekväma arbetsställningar som utförs under lång tid utan tid till återhämtning. Intensiteten är ofta för låg för att kunna ge en träningseffekt.

Kommentar
Denna studie visar att det, tvärtemot vad många tror, inte ger någon träningseffekt av att ha ett fysiskt aktivt arbete. Även om man är trött efter dagens arbete så har det inte gett någon positiv träningseffekt. Lågintensiv belastning över en hel arbetsdag utan möjlighet till bra återhämning sliter istället på kroppen, vilket kan resultera i försämrad hälsa. Jag instämmer till fullo med författarnas rekommendation om att för medarbetare med tunga arbeten är det avgörande för arbetsförmågan att man får tillgång till riktad träning på arbetstid. 
Erland Colliander

Källor:

Holtermann A och medarbetare. The physical activity paradox: six reasons why occupational physical activity (OPA) does not confer the cardiovascular health benefits that leisure time physical activity does. British Journal of Sports Medicine. 2018; 52: 149 - 150.

Holtermann A och medarbetare. The health paradox of occupational and leisure-time physical activity. British Journal of Sports Medicine. 2012; 46: 291 - 295.

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING