Bättre kursutveckling hos företag med en hälsokultur

Ohälsa i en organisation betyder ofta ökade sjukvårdskostnader (i USA), sänkt produktivitet och svårare att rekrytera talanger. Många företagsledare menar att medarbetarna är deras bästa tillgång men gör inte alltid det som behövs för att skapa god hälsa. Eftersom ekonomiska argument oftare är mer övertygande än hälsoargument ville man i denna undersökning se hur börskurserna hos hälsosamma företag utvecklades. I en jämförelse med ett välkänt amerikanskt börsindex fann man, efter 10 år, att de hälsosamma företagen överskred marknadsutvecklingen med cirka 2 procent per år.

I denna undersökning skapades en fond bestående av cirka 40 aktiebolag. Gemensamt för dessa bolag var att de hade en hög rating avseende god hälsokultur och/eller blivit prisbelönade för sin goda hälsa.

Börsportföljens sammansättning baserades till 75 % på bolag med en hög grad av hälsokultur och till 25 % på en mer allmän bedömning av företagens affärsmässiga potential. Portföljen balanserades om var 6e månad. Man följde fondens utveckling under 10 år och jämförde den med det välkända aktieindexet S&P 500, vilket visar kursutvecklingen för över 500 stora aktiebolag i USA.

Man fann att börsportföljens värde ökade med 2 % mer per år jämfört med S&P 500 och därför gav 264 % i avkastning jämfört med 243 % under uppföljningstiden.  

Författarna konstaterar att arbetsplatser med en hälsokultur kan, om allting annat är lika, rekrytera och behålla duktiga medarbetare och därför prestera på en högre nivå än konkurrenterna när det gäller kreativitet, produktivitet, kundnöjdhet och lönsamhet. Man har också lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och ett högre engagemang hos medarbetarna. Detta möjliggör en god kursutveckling över tid, säger man.  

Kommentar:
Intressant undersökning som bekräftar flera tidigare studier med kort uppföljningstid. Detta är en typ av argument som biter på ledningar och ägare av bolag. Att prata hälsoutveckling är alldeles för ofta inte en framkomlig väg för att få börja jobba med hälsofrågan. Jag har egen erfarenhet av utveckling i verksamheter med hög sjukfrånvaro, stressade medarbetare och chefer vilka med successivt förbättrade levnadsvanor och arbetsmiljö närmar sig det vi kan kalla en hälsokultur. Ett intressant "fenomen" i dessa processer och då främst från arbetsplatser med tunga jobb är hur medarbetare som tränar fysiskt börjar hjälpa varandra mer i arbetet. Förklaringen är sannolikt att de får en ökad insikt om sina kroppar när problem t.ex. med ländryggen minskar och också en insikt att även andra medarbetare har problem.
Erland Colliander

Källa:
Fabius R och Phare S. Companies that promote a culture of health, safety, and wellbeing outperform in the marketplace. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2021; 63: 456 - 461.

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING