Få med chefen i hälsosatsningen!

I många länder, precis som i Sverige, måste vi jobba längre upp i åren. Detta kan medföra problem då både fysisk kapacitet och hälsa försämras med ökande ålder. I två undersökningar studerades effekten av program med målet att öka medarbetarnas mentala och fysiska välmående. Man fann i den ena att yoga, träning och stöd till beteendeförändring inte resulterade i några positiva effekter. I den andra studien utvärderades effekterna av sänkt arbetsbelastning och ökad medvetenhet om hälsa. Inte heller här kunde man påvisa effekt på hälsan.

I studierna deltog dels 730 medarbetare vid två holländska sjukhus och dels 300 medarbetare, från 6 olika byggnadsbolag. I den första studien fick deltagarna skriftlig information om hälsosam livsstil och ett 6-månadersprogram bestående av en yogaklass och ett grupp-pass för ökad kondition och styrka per vecka. Alla fick stöd av en coach för att sätta mål och lösa problem/frågor i samband med träningen. I den andra studien fick de enskilda deltagarnas stöd av en sjukgymnast för att minska arbetsbelastningen. Man erbjöds också en interaktiv utbildning för ökad medvetenhet och ansvarstagande när det gäller hälsa samt stöd för att förbättra kommunikationen med närmaste chef. I båda studierna jämfördes testgrupperna med kontrollgrupper.

Man fann, efter 12 månader, att parametrar som vitalitet, muskuloskeletala besvär och sjukfrånvaro visserligen förbättrades mer i test- än i kontrollgrupperna men att man inte kunde påvisa några statistiskt säkerställda skillnader. Avhoppet från testgrupperna var relativt stort i båda undersökningarna.

Kommentar:
I två mycket ambitiöst upplagda studier lyckas man inte visa någon säker effekt. En orsak är säkert att många avbröt sitt deltagande i förtid. Ett annat skäl är att ett år är för kort för att kunna påvisa effekter på sjukfrånvaro. Till detta vill jag lägga att man inte individanpassat träningsprogram och liknande i någon större omfattning. Det enskilt största felet med dessa undersökningar är dock, enligt min mening, att man inte inkluderat medarbetarnas chefer i programmet. Det blir allt tydligare att hälsosatsningar som gör detta misstag är slöseri med pengar.
Erland Colliander

Källor:
Strijk JE och medarbetare. Effectiveness of a worksite lifestyle intervention on vitality, work engagement, productivity, and sick leave: results of a randomized controlled trial. Scandinavian journal of work and environmental health. 2013; 39: 66 - 75.

Oude Hengel KM och medarbetare. The effectiveness of a construction worksite prevention program on work ability, and sick leave: results from a cluster randomized controlled trial. Scandinavian journal of work environmental health. 2013; 39: 456 - 467.

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING