Bra kommunikation bidrar till en hälsokultur

I en översiktsartikel beskriver man hur en hälsokultur på ett hållbart sätt kan bidra till ökad hälsa i medarbetargruppen. Tidigare har detta studerats genom sökningar i litteraturdatabaser. Här adderade man runda-bords diskussioner med experter inom området och studiebesök på erkänt hälsosamma företag.

Bakgrund

De flesta forskare inom detta område är överens om att det inte finns en lösning som passar för alla. En hälsoprocess måste skräddarsys för hälsobehoven hos medarbetarna och organisationens unika kultur. Man konstaterar också att även om man har ett väl sammansatt hälsoprogram så behöver man arbeta med arbetsmiljöfaktorer som att ställa rimliga krav och att se till att alla har kontroll över sitt arbete.

Skapa en hälsokultur

En hälsokultur finns på arbetsplatser där man sätter värde på och bidrar till de anställdas hälsa och välbefinnande genom att till fullo integrera hälsa i allt som som organisationen "tänker och gör". Detta kräver att personer i ledningen själva agerar hälsosamt, att man implementerar hälsosamma policys och avsätter tillräckliga resurser. Många tidigare sammanställningar har visat på specifika faktorer som bidrar till god hälsa. Här konstaterar man att dessa ensamma inte räcker, utan de måste vävas ihop till mer om fattande program.

Bland basala resurser nämns att det finns enmiljö som stimulerar till god hälsa, som tillgång till träningsmöjligheter och bra kost. Vidare behövs ensocialt stödjande miljö. Alla nivåer i organisationen måste då vara "med på båten" säger man.Stöd från mellanchefersom också agerar som föredömen betonas. Dessa mellanchefer skall utöver fokus på livsstilen också utöva ett gott ledarskap med tydliga mål, god återkoppling samt ge medarbetarna möjlighet att självständigt bestämma över sitt arbete.Medarbetarnas engagemangär centralt och kan ökas om de regelbundet erbjuds att delta i planeringen av hur processen skall utvecklas.

Vikten av strategisk kommunikation

Enligt författarna är en av de mest kritiska byggstenarna i en hälsokultur är en strategisk kommunikation. En sådan kommunikation skall utgå från en vetenskapligt utvärderad motivationsmodell och öka insikten om hälsa, inspirera till att agera och koppla medarbetarna till motionsmarknaden samt skapa förtroende. Man visar på företag som satsat ambitiöst men där medarbetarna misstrodde ägarnas intention och därför valde att inte delta. Här gjorde en väl utvecklad information stor nytta. Att utbilda medarbetarna är också en viktig del i en god kommunikation. Medarbetarna skall då nås av individanpassade budskap via många möjliga kanaler (e-post, Internet, nyhetsbrev, affischer mm). Man bör också noggrant planera när information skall ges så att motivationen hålls uppe och man inte upplever att man drunknar i information. Slutligen är det viktigt att meddelanden från företaget har en tydlig individ som avsändare och inte bara kommer anonymt från HR-avdelning eller ledning.  

Kommentar
Intressant upplägg där vetenskapliga fynd kompletteras med erfarenheter hos experter och framgångsrika företag. Praktiska erfarenheter kan ibland vara svåra att testa vetenskapligt. Dessutom måste man, som författarna påpekar, ofta anpassa insatserna till den egna verksamheten. Detta kan göra det svårt att till 100 % följa vetenskapligt dokumenterade metoder.

Det artikeln lär oss är vikten av att bygga program, sammansatta av väl beprövade insatser/aktiviteter som anpassas till individerna och organisationen. Man betonar faktorer som vi redan väl har förstått men inte alltid gör, t.ex. ledningens långsiktiga stöd och involverande av mellancheferna i processen.

Det nya, som i alla fall inte jag sett i någon vetenskaplig sammanställning, är vikten av god kommunikation är.  Utifrån min kännedom om HR-avdelningar så behövs det att ni knyter kontakter med informationsavdelningar eller skaffar externt stöd för detta då författarna med eftertryck betonar hur viktigt detta är för att skapa framgång.
Erland Colliander

Källa: Kent K och medarbetare. Promoting healthy workplaces by building cultures of health and applying strategic communications. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2016; 58: 114-122.

Föregående sida