Gemensam hälsokultur underlättar för både personal och kunder

I en artikel publicerad i Dagens Nyheter den 16e januari beskriver författarna till SNS Konjunkturrådsrapport att kommunernas förutsättningar för att klara välfärden försämras kraftigt inom den närmaste framtiden. En orsak är att de äldre blir fler och deras behov av stöd ökar. Samtidigt är personalen i äldreomsorgen för få och många går på knäna. En gemensam hälsokultur kan underlätta för både personal och kunder. Medarbetarna blir då goda förebilder, som tränar de äldre att hålla längre.

Äldreomsorgen står inför en gigantisk utmaning. Befolkningen åldras samtidigt som kunderna blir allt sjukare. Behovet av personal ökar, speciellt med kompetens och erfarenhet.

Lärande hälsokultur

För att behålla och attrahera kunniga medarbetare, behövs en hälsokultur, där personalen blir goda förebilder för varandra och för kunderna. Då skapas drivkrafter för en attraktiv och hälsosam arbetsplats, som många vill jobba på.  

Cheferna lär sig må bra själva och förstå hur de agerar som en hälsosam förebild på arbetsplatsen. De har regelbundna hälsosamtal och följer upp sina samtal kontinuerligt. Medarbetarna blir i sin tur hälsosamma förebilder för varandra och sina kunder, genom att kontinuerligt hjälpa de äldre med enkla övningar för att klara vardagen.

Goda resultat med spin-off effekter

Studier har visat att en hälsokultur går att skapa förhållandevis enkelt. De äldre förbättrar då sin funktionella kapacitet, vilket innebär att de blir mer oberoende av samhällets hjälp. Medarbetarna som coachar kunderna ökar sitt intresse för träning och börjar själva träna för att kunna vara föredömen för de äldre.

Totalt sett kan detta innebära att medarbetarna ökar sin motståndskraft mot ohälsa, dels genom att öka sin egen kapacitet och dels genom att hjälpbehovet hos kunderna minskar.

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING