God hälsa är positivt för börskursen

Det är väl känt att god hälsa betyder ökad effektivitet i en organisation. I denna undersökning studerades om god hälsa även kan påverka ett företags värde, mätt som börskurs. Under drygt 10 år följdes utvecklingen av en aktieportfölj bestående av dokumenterat hälsosamma företag. Man fann att, i jämförelse med ett vanligt börsindex, utvecklades de hälsosamma företagens börskurser påtagligt mycket mer.

Man skapade fyra aktieportföljer (med lite olika investeringskriterier) bestående av börsnoterade företag som, under perioden 1996 till 2010, vunnit utmärkelsen Corporate Health Achievement Award. I tävlingen, som anordnas av American College of Occupational Medicine, graderas företagen utifrån ledarskap och hur hälsosam (avser både hälsa och säkerhet) en organisation och dess medarbetare är.  Börskursen för dessa företag följdes under perioden 1999 till 2012. Som jämförelse användes S&P 500 (Standard & Poor's 500) vilket är ett aktieindex med 500 stora börsnoterade aktiebolag som handlas i USA.

De fyra portföljerna ökade i värde med 75 till 125 % medan S&P 500 resultat för samma period var minus 0.77 %.

Författarna konstaterar att väl genomförda och omfattande hälsofrämjande program, utifrån denna studie, gör att ett företags värde ökar mer än för andra företag av liknande storlek. Man påpekar att mer forskning krävs för att värdera effekterna av att skapa en hälsosam företagskultur. Det kan ju vara så att smarta företag som satsar på hälsa också har andra smarta lösningar vilka påverkar börskurserna.

Kommentar:
Dessa amerikanska fynd stämmer väl med den svenska studien Framgångsrika Friska Företag som utförts av IVA en internationell undersökning där hälsosamma företag skapade 20 % mer vinst per anställd, hade ett 16 % högre marknadsvärde och gav 57 % högre utdelning till ägarna, jämfört med företag med sämre hälsosatsningar. Den aktuella studien är bra som motivation för att jobba med hälsa för alla företag vare sig de är börsintroducerade eller ej. En utmaning är att föra över resonemanget till offentlig sektor där ju vinst inte är en naturlig del. Att skapa värde för ägarna är ju inte heller aktuellt, men väl att leverera tjänster med hög nytta för kommuninnevånare och andra kunder till den offentliga organisationen.
Erland Colliander

Källa: Fabius R och medarbetare. The link between workforce health and safety and the health of the bottom line. Journal of occupational and environmental medicine. 2013; 55: 1186 - 1190.

Föregående sida