Hälsokultur

Hälsokultur är ett begrepp som, under de senaste åren, blivit allt vanligare. Med ordet "kultur" menar man då ofta att attityder, beteenden, egenskaper och värderingar delas av en grupp människor, t.ex. på en arbetsplats.

Men vad menar vi med en hälsokultur?

I en hälsosam organisation erbjuds de anställda att utnyttja olika resurser och program för ökad hälsa. I en hälsokultur tar man ytterligare steg genom att insatser för individuell hälsa integreras med insatser för ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö vilka ger ett kart och tydligt stöd för hälsosamma val. Allt detta sammanflätas med organisationens övergripande mål. Uttryckt lite annorlunda innebär en hälsokultur att hälsa införlivas i organisationens sätt att arbeta, tänka och handla.

Viktiga delar i en hälsokultur är: 

- Ledningens stöd, vilket innebär att seniora chefer ser hälsa som en central del i organisationens åtgärder för ökad framgång och inte bara som en förmån.
Att man har lämpliga riktlinjer och rutiner som stödjer en god arbetsmiljö både fysiskt såväl som psykosocialt.
- Att hälsa aktivt kommuniceras som en nödvändig faktor för organisationens framgång.
- Ett tydligt ledarskap för friska arbetsplatser som bland annat innebär att chefer inte bara pratar om behovet av hälsa utan att också aktivt bidrar till detta bland annat genom att stödja och uppmuntra säkra och hälsosamma val och verkar som möjliggörare för medarbetarna.
- Att man väljer  beprövade och innovativa hälsoprogram som stöder ett helhetsgrepp för fysiskt och mentalt välbefinnande både inom och utanför arbetsplatsen.
- Relevanta mätningar av hälsa och verksamhetsmått som säkert visar förbättrade resultat som för er närmare era hälsomål.
- Att man tillhandahåller verktyg som hjälper medarbetarna att identifiera personliga hälsorisker, som de kanske inte har kontroll över.

Varför behövs en kultur av hälsa?

Studier visar att anställda som arbetar i en sund arbetskultur presterar bättre på många sätt. Det ger konkurrensfördelar som är svåra att uppnå genom andra åtgärder. I en nyligen publicerad amerikansk artikel fann man att anställda som anser att deras arbetsgivare bryr sig om deras hälsa och välbefinnande skiljer sig mot de som inte anser det genom att uppvisa

- 38 % högre engagemang för arbetet
- 17 % högre sannolikhet för att arbeta kvar på arbetsplatsen om ett år
- 28 % högre sannolikhet för att rekommendera sin arbetsplats till andra som söker jobb
- 18 % mer benägna att göra lite extra för organisationen.

Vilka typer av attityder, beteenden och värderingar som påverka hälsan delas av de anställda din organisation?

Föregående sida