Hur man kan få medarbetare att ändra sin livsstil

En svår uppgift som många ställs inför idag är att ändra sin livsstil. Det finns ett antal tekniker för hur man kan hjälpa andra med detta, men kunskapen om vad som fungerar och inte fungerar är det sämre med. I denna artikel beskriver en av de mer kända amerikansk experterna hälsoförändring på arbetsplatsen utifrån fyra områden; insikt, motivation, kunskap och möjlighet.

Insikt

Många hälsoprogram har, historiskt sett, varit baserade på utbildning. För de flesta räcker inte det om man vill få bestående förändringar. Men ett effektivt utbildningsprogram kan i alla fall öka intresset och ge insikt. Det kan också ta bort en hel del missuppfattningar om t ex hur mycket fysisk aktivitet som behövs för ett hälsosamt liv.

Motivation

En person med insikt men utan motivation kommer inte att ändra sig. Det spelar ingen roll hur mycket kunskap vi förser denne med. Ett sätt att öka motivationen kan vara att anpassa budskapet till personens motivationsgrad.

Belöningar eller priser används ofta för att öka motivationen. Men då det ofta handlar om små ekonomiska summor skall man inte räkna med några långsiktiga effekter. Istället måste vi försöka hitta belöningar som stämmer överens med det som varje person brinner för. Författaren berättar om ett studiebesök på ett universitet där man arbetade med förebyggande medicin i Korea. Han fann till sin förvåning att många av professorerna rökte. Kunskap om riskerna saknades knappast så en hälsodiskussion visade sig snabbt vara en återvändsgränd. Istället fann han att argument som att professorerna var dåliga förebilder för studenter och patienter var mycket bättre.
 
Ett annat exempel är en överviktig kvinna som var helt ointresserad av motion. Inga hälsoargument bet men hon kom på andra tankar när hon insåg att hon inte längre orkade leka med barnbarnen och knappast skulle få uppleva den yngstas bröllop om hon inte gjorde något åt vikten. Vi måste förstå vilka saker som individen själv prioritera, inte bara snacka på om generella hälsoeffekter.

Kunskap

För att ta steget från motivation till aktion krävs ibland mer kunskap. Om man vill äta på ett nyttigare sätt måste man också ha kunskap om hur man går till väga. Ett sådant program kan lära en individ hur man handlar näringsriktig mat, hur man tillreder maten så att den smakar bra utan att behöva lägga till onyttiga ingredienser, hur man väljer hälsosam mat på restauranger och hur man kan hantera svåra situationer som när man blir bjuden på middag hemma hos någon och får ohälsosam mat. Författaren betonar att detta kräver ett aktivt lärande, inte bara föreläsningar och böcker.

Man bör också lära ut hur man tar sig förbi de vanligaste barriärerna som tidsbrist, begränsad ekonomi, dålig tillgång till utrustning och/eller lokaler. Detta som en del av en process som omfattar målsättning, ökad kunskap, träning av ny livsstil, få feedback, sätta nya mål och tillägna sig ny kunskap.

Vi måste, slutligen, hjälpa till med att sätta relevanta mål. Något som belyses av forskning som visar att en process där man sätter mål är ungefär dubbelt så framgångsrik som en process utan mål.

Möjligheter

Författaren beskriver en välkänd situation då man är på en Spa-anläggning. Man tar del i en mängd hälsoaktiviteter, går långa promenader, äter bra mat MEN när man kommer hem fortsätter man inte sitt hälsosamma liv eftersom de yttre förutsättningarna inte längre är optimala. En arbetsgivare kan göra mycket för att förbättra förutsättningarna för de som vill ändra livsstilen, t.ex. genom att servera hälsosam mat i personalmatsalen, ha en rökfri arbetsplats, ergonomiskt riktigt utformade kontorsmöbler, bra företagskultur, väl utbildade chefer etc.

Att nå framgång

Författaren har satt upp en tabell som kan hjälpa till för att bedöma chansen att lyckas med en hälsosatsning där han graderar de fyra faktorerna i en stigande skala.

 

Låg

Medel

Hög

Insikt

0

0,5

1

Motivation

0

1

2

Kunskap

0

1

2

Möjlighet

0

1

3

Hans bedömning är att man måste nå 5 poäng eller mer för att lyckas. En person som är högt motiverad, har god kunskap och medelgoda förutsättningar når 5 poäng.

Kommentar:
En användbar artikel från en av de främsta amerikanerna. Jag känner spontant att vi har en bit kvar när det gäller att tillämpa kunskaperna som beskrivs här ovan. Vi är sällan så tydliga när det gäller att besvara den outtalade frågan "Hur skall jag göra"? och tappar nog ett antal individer där.

När det gäller möjligheterna är det så klart upp till varje arbetsgivare att tänka till på vad som kan och behöver göras. Ett sätt är att sätta press på externa leverantörer, t.ex. de som driver personalrestaurangen eller att titta på olika restaurangers utbud i närområdet och rekommendera hälsosamma alternativ.

Tabellen för att bedöma framgångsmöjligheter känns som ett intressant underlag för vidare diskussioner. Det framgår dock inte om den kan användas för en hel organisation eller bara på individnivå.
Erland Colliander

Källa: O`Donnell MP. A simple framework to describe what works best: improving awareness, enhancing motivation, building skills and providing opportunity. American Journal of Health Promotion. 2005; 20: 1-7. 

Föregående sida