Vilka hälsofrämjande insatser
ger bra effekter och vilka faktorer
gör oss friska?

I denna kunskapsöversikt har man studerat vetenskapliga artiklar inom området hälsofrämjande aktiviteter. Syftet var att identifiera framgångsrika metoder. Man fann att program där man kombinerade insatser för ökad hälsokultur i organisationen med riktade åtgärder för riskindivider var de mest framgångsrika.

Barriärer för att starta en hälsoprocess

Sambandet mellan många kroniska sjukdomar och riskfaktorer som rökning, övervikt, fysisk inaktivitet, överdriven alkoholkonsumtion, dålig kost, stress och social isolering är stark. De sjukdomar som går att förebygga utgör cirka 70 % av sjukbördan mätt som minskade levnadsår och kostnad för samhälle och arbetsgivare. Ett exempel på detta är medarbetare som röker, är fysiskt inaktiva och upplever hög stress samt har en kombination av övervikt, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes vilka kostar 228 % mer (för arbetsgivaren) i hälsorelaterade kostnader än medarbetare utan riskfaktorer.

Vad man ofta gör för att öka hälsan

En stor majoritet av arbetsgivare ordnar aktiviteter för bättre hälsa. Nyckelordet här är aktiviteter, vilket ofta betyder lösrykta insatser utan en underliggande långsiktig strategisk hälsoplan. En sådan aktivitet är att erbjuda hälsokontroller. En enstaka kontroll kan ha en god effekt på beteendet i upp till 3 månader. Effekten är helt borta efter 1 år. Många arbetsgivare är helt enkelt inte övertygade om att mer övergripande hälsoinsatser kan skapa ökade intäkter i verksamheten.

Vad är då mest effektivt?

Utifrån den samlade litteraturen konstaterar författarna att de mest framgångsrika hälsoprogrammen har fokuserat på att ge individualiserat stöd till individer med ökad risk samtidigt som man driver ett bredare program med syftet att skapa en hälsosam företagskultur. Faktorer som är viktiga i en sådan kultur är:

- ledningens stöd
- inledande hälsoanalys
- process som synkroniseras med verksamheten
- individuellt stöd
- regelbunden uppföljning.

Dessutom kan en hälsosam kultur stödja individens hälsoförbättring genom att erbjuda hälsosam mat i personalrestaurangen, erbjuda riktad fysisk aktivitet på arbetstid, införa rökförbud på arbetsplatsen, osv.

Kommentar:
Detta är ett viktigt dokument för alla som är intresserade av hälsofrämjande insatser. Det ger fler svar på frågan Varför skall vi arbeta med hälsa och goda exempel på vad som kan göras. Det handlar alltså om att styra insatserna mot de med ökad risk. Detta i likhet med vad som tidigare beskrivits här av andra. När det gäller att arbeta för en hälsosam kultur i organisationen saknar jag det hälsofrämjande ledarskapet annars känns beskrivningen komplett.
Erland Colliander

Källa: Goetzel RZ och Ozminkowski. The health and cost benefits of work site health-promotion programs. Annu Rev Public Health. 2008; 29: 303 - 323.

Föregående sida
PERSONLIG INLOGGNING