Hälsoanalys - Prometern

Syftet med Prometern är att, på individnivå, uppnå balans mellan den egna livsstilen och arbetsrelaterad belastning. På gruppnivå hjälper Prometern till med att skapa en hållbar arbetsplats som fungerar effektivt.

Enkäten följs av en återkoppling

Här nedanför ser du två exempel på vad en återkoppling utifrån risknivå. Nivåerna är frisk (grön) och hög risk (orange) för ohälsa och sjukskrivning. Kvinnorna i exemplet jobbar inom sjukvården. Återkopplingen som ges i skarpt läge är mer omfattande och upplevs som råd från en sakkuning person i en diskussion öga mot öga. 

Beroende på individens situation (dvs. levnadsvanor, arbetsbelastning och hälsa) ges rekommendationer om stöd från Formgivaren och, vid behov, från arbetsgivarens befintliga resurser, t.ex. gymleverantörer och företagshälsovård. Då råden bygger på motivationsgraden stimuleras individen att ta tag i sin situation. 

Grön

Orange

Användning

En del av våra kunder använder systemet med enkät - återkoppling - digitalt stöd som en "stand-alone" lösning. Den kan då i sin form som "sorteringsfunktion" ge individen rätt stöd i tidigt skede. Detta är något som, enligt beräkningar av Proformia och Hälsan&Arbetslivet (VG-regionens företagshälsovård), kan spara cirka 30 - 50% av en hälsobudget.

Ett annat anvädningsområde är när återkopplingen används som underlag för ett hälsosamtal mellan chef och medarbetare. Detta har vid upprepade tillfällen visat sig vara en framgångsfaktor i konceptet Chefshälsa.  

Rapporter

Vi sammanställer medarbetarnas svar till en rapport på organisations- och/eller gruppnivå. Rapporten utgör en bra utgångspunkt för ert hälsoarbete, både när det gäller levnadsvanor och arbetsmiljö.

Utvärderad metodik

Metodiken är utprovad i en studie som ägde rum på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Läs mer

För dig som vill veta mer

Kontakta oss för mer information!