Hälsoanalys - Prometern

Syftet med Proformias Prometern är, på individnivå, att uppnå balans mellan den egna livsstilen och arbetsrelaterad belastning. På gruppnivå hjälper Prometern till med att skapa hälsoeffektivitet, dvs. en hållbar arbetsplats som jobbar effektivt.

Enkäten följs av en återkoppling

Här nedanför ser du två exempel på vad en återkoppling kan innehålla för typer av råd. Färgindelningen indikerar nivåerna frisk (grön) och hög risk (orange) för sjukskrivning. Kvinnorna i exemplet jobbar inom sjukvården. Återkopplingen som ges är mer omfattande och upplevs som som råd från en sakkuning person i en diskussion öga mot öga. 

Beroende på individens situation (dvs. levnadsvanor, arbetsbelastning och hälsa) ges rekommendationer om åtgärder där Formgivaren ger stöd och, vid behov, till arbetsgivarens befintliga resurser, t.ex. gymleverantörer och företagshälsovård. Eftersom råden bygger på motivationsgraden stimulerar detta individen att ta tag i sin situation. 

Grön

Orange

Användning

En del av våra kunder använder systemet med enkät - återkoppling - digitalt stöd som en "stand-alone" lösning. Den kan då i sin form som "sorteringsfunktion" ge individen rätt stöd i tidigt skede. Detta är något som, enligt beräkningar av Proformia och Hälsan&Arbetslivet (VG-regionens företagshälsovård), kan spara cirka 30 - 50% av en hälsobudget.

Ett annat anvädningsområde är när återkopplingen används som underlag för ett hälsosamtal mellan chef och medarbetare. Detta har vid upprepade tillfällen visat sig vara en framgångsfaktor i konceptet Chefshälsa.  

Rapporter

Vi sammanställer enkelt medarbetarnas svar till en rapport på organisations- och/eller gruppnivå. Rapporten utgör en bra utgångspunkt för ert hälsoarbete, både när det gäller levnadsvanor och arbetsmiljö.

Utvärderad metodik

Metodiken är utprovad i en studie som ägde rum på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Läs mer

För dig som vill veta mer

Kontakta oss för mer information!