Hälsoinspiratörer

Hälsoinspiratören har en nyckelroll i att förmedla hälsotänkande och samtidigt skapa en bestående hälsomedvetenhet i verksamheten. Hälsoinspira­tören får därför en central roll, som stöd till närmaste chef, inom ramen för ett hälsoeffektivt ledarskap.

När Hälsoinspiratörer bidrar till en bättre livsstil i med­arbetargruppen uppstår ett ökat välmående och "ökad energi" hos medarbe­tarna. Detta är ofta en förutsättning för att man skall orka ta tag i de "tyngre" frågorna som rör organisato­ris­ka förändringar. En annan tydlig effekt är att mognaden, i hälsofrågor, snabbas upp när hälsoinspiratörer utbildats.

I en rapport  påvisade Arbetslivsinstitutet att när Hälso­inspiratören samarbetar med sin närmsta chef förstärks effekten avsevärt. Då ökar motionsgrad och kondition, men också medbestämmande och arbetslust. Sist men inte minst halverades sjukfrånvaron, i jämförelse med en kontroll­grupp.

Vilka är Hälsoinspiratörernas arbetsuppgifter?

Hälsoinspiratören är, tillsammans med enhetens chef, den drivande personen i pro­cessen mot förändring och nya vanor. Hälsoinspiratören skriver en lokal handlings­plan tillsammans med sin chef och sina medarbetare. Han/hon motiverar medarbe­tare till hälsa och välmående genom att öka kunskapen om levnadsvanornas betydel­se för hälsan, genom att ta fram passande aktivteter för medarbetargruppen.

Vilka passar som hälsoinspiratörer?

När man väljer ut en Hälsoinspiratör väljer man ofta en person som kan fungera som en positiv förebild för sina kollegor. Undvik att välja alltför extrema personer till exem­pel någon som ofta "hårdbantar" eller som är mycket extrem i sitt motionerande. Hälsoinspiratören behöver inte motionera på hög nivå utan det viktiga är att han eller hon tycker det är kul och gärna pratar varmt om sina vanor med andra.

Friskare personal med hälsoinspiratörer

Här ser du ett exempel på att det kan löna sig att utbilda hälsoinspiratörer. Proformia har utbildat hälsoinspiratörer hos Saab Bofors Dynamics som fick pris för sin hälsosatsning 2008.

Hälsoinspiratör Bofors

Proformia har utbildat över 5 000 hälsoinspiratörer i privata företag och offentliga organisationer. Bland utbildade kundorganisationer märks bl a Folkhälsoinstitutet, Färdtjänsten i Stockholm, ICA, Tullverket, Svenska Spel, HSB i Stockholm, SKTF, Schenker, Studieförbundet Vuxenskolan, St. Jude Medical AB, SBAB, Cambrex Karlskoga AB, Tulehälsan, Järfällahälsan, Ericsson, Förenade Liv, ett antal kommuner (Botkyrka, Båstad, Danderyd, Halmstad, Haninge, Nacka, Eksjö, Skellefteå, Kungälv, Karlskrona, Lycksele och Skövde), Vattenfall, Finansförbundet, Regeringskansliet , Polismyndigheterna i Uppsala och VG-regionen och SAAB.