Halvdagsseminarium
Strategisk hälsa för ledningsgrupper

Chansen att lyckas med förbättringsprocesser ökar avsevärt om ledningen engagerar sig och går före med ett strategiskt arbete. Med tydliga mål blir hälsan en del av ledningsarbetet, där man själv aktivt deltar genom att stimulera medarbetarna med såväl en bra livsstil som med att förbättra arbetsorganisation och samarbetet inom företaget.  

Innehåll

Under en halvdag går vi igenom hur ni som ledningsgrupp lägger upp riktlinjerna för en hälsoeffektiv organisation. Processen berör både individen (livsstil, motion, kost mm) och organisationen (ledarskap, arbetsmiljö, samarbete).

Program

- Varför arbeta med hälsa? Vad tjänar ni  på det? Belägg för effekter?

- Hur ser nuläget ut?  Insatser?

- Målbild och strategi

- Framtagande av organisationens hälsoplan

- Riktlinjer för ett långsiktigt hälsoarbete

Seminariet är en del av en process

Vi hjälper er att förändra hälsan på arbetsplatsen, med följande fyra steg;

1. Bakgrundsanalys
Genomlysning av tidigare insatser, sjuk/friskdata, ev. diagnoser, medarbetarenkät och diskussioner där vi tolkar både ledningens och medarbetarnas svar. Materialet sammanställs i en nulägesrapport som ger svar på frågan Varför skall vi arbeta med hälsofrågan. Proformia ger också förslag på Vad som skall uppnås, dvs. vilka mål ni kan sätta med kort och långt tidsperspektiv. Dessa data stäms av med er inför Ledningsseminariet.

2. Ledningsseminarium
Utifrån bakgrundsanalysen presenterar vi, under ett halvdagsseminarium, en bild av vår uppfattning om ert nuläge och ger förslag på vad som kan uppnås. Detta diskuteras på seminariet. Proformia ger en presentation av tidigare insatser som gett goda resultat. Detta utgör underlag för en diskussion om Hurni skall uppnå de överenskomna målen. 

3. Handlingsplan
Proformia utformar förslag på handlingsplan. Detta sker stegvis så att ledningsgruppen kan ge input på vilka åtgärder som är genomförbara av tids- och resursskäl. Därefter utformas den färdiga planen. 

4. Hälsokultur
Vi hjälper er bygga en hälsokultur där chefer och ev hälsoinspiratörer blir möjliggörarna. En digital plattform ger stöd till alla, på olika nivåer.

Läs mer om ledningsseminariet här