Träning för att säkra välfärden

Sverige står inför en stor utmaning då en kvarts miljon fler svenskar kommer att vara 80 år eller äldre, år 2028 jämfört med 2017. Detta kräver, enligt regeringen, att vi bygger ett stort antal nya äldreboenden och vård­centraler. En annan förutsättning är att många fler arbetar inom vård och omsorg, vilket kan vara ett problem i sig, då många redan idag överväger att sluta eftersom det är ett både fysiskt och psykiskt tungt arbete. Att öka den fysiska kapaciteten hos medarbetarna, skulle kunna minska dessa besvär. Dock är många inom hemtjänst och äldreomsorg inte motiverade till träning främst på grund av tidsbrist och delvis för att träning kan uppfattats som jobbigt och tråkigt. Det hela kom­pliceras av att många av de unga, som skulle kunna arbeta inom vård och omsorg om 10-15 år har en låg fysisk kapacitet. Allt detta bidrar sannolikt till svårigheter att rekrytera ny personal.

Förbättra balansen mellan kapacitet och belastning

Ett sätt att förbättra balansen är om de äldre stimuleras till träning och därmed minskar sitt behov av stöd från samhället. Ett intressant sätt att göra det möjligt för äldre, som har svårt att ta sig till en tränings­lokal för att träna, kan vara att utbilda hemtjänstpersonal i att instruera de äldre i enkla träningsövningar i hemmet. Detta kan bidra till ökad styrka, rörlighet, balans och funktion för dagliga aktiviteter. Hemtjänstpersonal har en unik position för att nå äldre, som annars är mycket svåra för andra att nå i syfte att öka välmåendet. Detta kan bidra till ökad styrka, rörlighet, balans och funktion för dagliga aktiviteter.

En positiv bieffekt av ett sådant program är att motivation till träning ökar, inte bara hos de äldre utan också hos personalen själv. Medarbetare som coachar kunderna ökar sitt intresse för träning och börjar själva träna för att kunna vara föredömen för de äldre38. Totalt sett kan detta innebära att medarbetarna minskar risken för egen ohälsa, dels genom att öka sin egen kapacitet och dels genom att hjälpbehovet hos kunder­na minskar, vilket i sin tur minskar arbetsbelastningen och den arbetsrelaterade stressen.

Läs mer

Källor