Ledningshälsa - en strategisk företagssatsning

Flera studier visar att det är lönsamt att jobba med hälsa - särskilt för att öka produktiviteten men också för att minska sjukfrånvaron på kort och lång sikt. Trots det jobbar många arbetsgivare inte strategisk med hälsofrågan, utan satsar istället på generella hälsokontroller, bidrag till träningskort och föreläsningar inom livsstilsområdet. 

Målmedvetet och strukturerat arbete
För att kunna förbättra hälsan, behöver ni som lednings­grupp engagera er och driva ett målmedvetet arbete. I ledningshälsa tar vi fram en bakgrundsanalys, en handlingsplan med insatser samt riktlinjer för ett långsiktigt hälsoarbete med gemensam struktur i alla verksamheter.

Genom att integrera insatser inom hälsa och arbetsmiljö, med organisationens övriga verksamheter, kan ni nå långsiktigt goda effekter. Tanken är att detta arbete ska vara en självklar del i de ordinarie verksamheterna, på alla nivåer. Effekterna av hälso- och arbetsmiljöarbetet ska kunna mätas genom hälsoenkäter och medarbetarundersökningar.

Varför, vad och hur
Proformia har lång erfarenhet av att göra hälsa till en strategisk och lönsam fråga i organisationen. På ett strategiskt uppstartsseminarium berättar vi om VARFÖR det är lönsamt, VAD ni kan uppnå med kort- och långsiktiga mål och Hur ni kan uppnå målen. 

Läs mer om våra tjänster


För dig som vill veta mer

Kontakta oss för mer information.