Vår modell är utvärderad

Vår senaste studie, som startade för sju år sedan, använder sig av en modell som tredubblade frisktalen och halverade sjukfrånvaron. Det var anledningen till att kommunen köpte in modellen för ytterligare åtta enheter i förvaltningen. Här nedan beskriver vi våra egna studier och/eller vetenskapliga rön som förbättrar frisktal, sjukfrånvaro och/eller produktivitet;

Tidigare egna studier


- Halmstad-studien,
3-dubblar frisktal och halverar sjukfrånvaro Läs mer >>
- Botkyrka-studien,
halverar sjukfrånvaron Läs mer >>
  (Arbetslivsinstitutets rapport Läs mer >>)
- Fackförbundet SKTF, 50% ökade sin egenupplevda hälsa  Läs mer >>
- Karolinska Sjukhuset,  Läs mer >>

Andra vetenskapliga publikationer

Här nedan hittar du exempel på vetenskapliga studier som antingen är utgångspunkt och/eller stöd för våra metoder.

Ett lönsamt hälsoprogram
Denna undersökning är en av de första där man mätt produktivitetsförändringar som en effekt av en hälsoprocess. Fynden ger stöd till en kombination av ett webbaserat hälsoverktyg och konsultativa insatser. Läs mer >>

Hälsopromotion som skapar värde
I denna kunskapsöversikt har man studerat vetenskapliga artiklar inom området hälso­främjande aktiviteter. Syftet var att identifiera framgångsrika metoder. Man fann att program där man kombinerade insatser för ökad hälsokultur i organisationen med riktade åtgärder för riskindivider var de mest framgångsrika.  Läs mer >>

Ett skräddarsytt hälsoprogram för högriskpersoner är effektivt
Det finns, enligt författarna till denna artikel, idag ingen optimal strategi inom företagshälsovården för att ta hand om medarbetare med hög risk för sjukfrån­varo. I denna undersökning ville man därför undersöka om en enkät som identifierar högriskindivider följt av ett skräddarsytt hälsoprogram var en effektiv väg att gå. Man fann, efter ett år, att sjukfrånvaron i testgruppen ökat med 14 % samtidigt som deltagarna i en kontrollgrupp ökade med 76 %.  Läs mer>>

Hälsorisker som kan minska produktiviteten
Många arbetsgivare frågar sig om de ekonomiskt kan räkna hem en satsning på hälsa. Ett problem är att det är svårt att beräkna produktivitet i tjänsteproducerande företag och att kopplingen till hälsa så här långt inte har varit tydlig. I denna artikel påvisas sambandet mellan ett antal riskfaktorer och minskad produktivitet. Läs mer >>

God hälsoeffekt av webbaserat hälsostöd
Nästan 60 % av sjukdomsbördan i Europa är kopplad till riskfaktorer förknippade med dålig livsstil. Detta är samtidigt faktorer som bidrar till sänkt produktivitet, vilket gör hälsopromotiva insatser intressanta för arbetsgivare. I denna undersökning utvärderades effekterna på sjukfrånvaro när ett webbaserat hälsofrämjande verktyg användes. Man kunde påvisa en minskning av sjukfrånvaron med 20 %. Läs mer >>

IVA-projektet 3F, Tre friska företag
I konkurrensen om framtidens kvalificerade arbetskraft finns inget att förlora och allt att vinna på en transparent företagskultur där personalen aktivt bidrar till att stärka företagets varumärke. Därmed är seriösa satsningar på värdeskapande personalarbete, som en integrerad del av den strategiska verksamhetsutvecklingen, vägen till framgång.

Läs mer >>